Styrearbeid

I henhold til aksjeloven er det et krav om at det skal minimum holdes et styremøte og en generalforsamling i året.
Disse SKAL protokollføres og signeres av styremedlemmene. Dette styremøtet har ALLE i styret møteplikt til.

Anbefaling er 4 styremøter, da daglig leder er PÅLAGT etter aksjeloven å gi en økonomisk redegjørelse til styret hver 4. mnd.
Det er her fornuftig å avholde styremøte der daglig leder går gjennom regnskap og selskapets økonomiske stilling.

Vi tilbyr "Styrepakken" og kan produsere disse protokollene å fungere som "møteleder og protokollfører" for selskapet.

I Styrepakken inngår også alt annet arbeid med hensyn til selskapets rapporteringsplikt til Brønnøysund og evnt endringer

i selskapets styre,

eiere, adresse etc.

tilbake